Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайська

До уваги населення, суб’єктів господарювання

 (юридичних та фізичних осіб)! 

Надаємо на розгляд проєкт рішення - регуляторного акту "Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайська". З зазначеним рішенням також можна ознайомитись у міськвиконкомі за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3 , міськвиконком, каб. 409, телефон: (0 51 61) 7 51 62.

                                                                                                                                Проєкт

 

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Миколаївської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  _____________  № ______
м. ПервомайськПро затвердження правил приймання

стічних вод підприємств у систему

каналізації міста Первомайська

         Керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” Водним кодексом України, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 57/31509, Державних будівельних норм “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” (ДБН В.2.5‑75:2013)Правилами прийому стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 01 грудня 2017 року № 316 і зареєстрованими Міністерством юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508 та Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання  та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року  № 190 і зареєстрованими Міністерством юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627 зі змінами, з метою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств міста, виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Первомайська. (Додаток).

          2. Комунальному підприємству Первомайської міської ради "Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства" (Семенова С.А.) керуватися даними правилами при наданні послуг з централізованого водовідведення суб’єктам господарської діяльності.

         3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.04.2013 року № 183 „Про затвердження правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Первомайська” визнати таким, що втрачає чинність

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Малишевського Д.П.

         Міський голова                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому Первомайської  міської ради  Миколаївської області

____________ №__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила приймання

стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.  Правила   приймання   стічних    вод    до    системи    централізова-ного водовідведення міста Первомайська (далі – Правила) розроблені на основі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі – загальнодержавні Правила), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, та враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, визначають допустимі концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення, а також питання щодо відбору проб стічних вод на аналіз та процедуру відбору проб.

2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують питну воду для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення (далі - споживачі).          

3.Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

 • арбітражна проба- частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;
 • вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - місцеві правила приймання);
 • випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;
 • головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;
 • ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;
 • договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
 • залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;
 • збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;
 • зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;
 • колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;
 • контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженням із виконавцем мереж з вільним доступом виконавця до такого колодязя;
 • контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи цент-ралізованого водовідведення виконавця;
 • локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;
 • локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та/або місцевих правил приймання;
 • мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;
 • об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
 • очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти;
 • роздільна система водовідведення - система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;
 • стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;
 • стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;
 • субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»«Про житлово-комунальні послуги»«Про захист прав споживачів» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

4. На підставі цих Правил виконавець розробляє місцеві правила приймання, в яких враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначаються ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення. Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виконавців та споживачів.

5. Виконавці встановлюють кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення на підставі загальнодержавних Правил та цих Правил.

6. Виконавець укладає зі споживачем договір, за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виконавцем.

Об’єднання    випусків    стічних    вод    від    кількох    споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного споживача.

Скидання    стічних     вод  субспоживачем       з використанням мережі водовідведення споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виконавців, а у випадку їх відсутності місце скиду таких стічних вод визначається у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами.

9. Для усіх споживачів, що скидають стічні води в систему централізованого водовідведення, встановлюються єдині допустимі концентрації забруднюючих речовин.

10. Приймання стічних вод споживачів у систему централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

 

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

 

1. Виконавці:

1) забезпечують приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення з дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи, з урахуванням вимог цих Правил;

3)    проводять   обстеження    локальних    очисних    споруд    та мережі водовідведення споживачів, вимагають від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж та споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документи, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних     реагентів,   що використовуються споживачами                та     спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вживання заходів для дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

За результатами обстежень складають акт обстеження об’єкта, який підписується уповноваженими представниками виконавця і споживача. У разі відмови представника споживача від підписання акта обстеження об’єкта представники виконавця роблять відповідний запис в акті та один його примірник надсилають споживачу протягом п’яти робочих днів з дня складання для усунення зазначених в ньому порушень у встановлений в акті термін;

4) контролюють якість, кількість та режим скидання стічних вод споживачами;

5) провадять вибірковий контроль ефективності роботи локальних очисних споруд та вимагають їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил, здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачем заздалегідь) відбір контрольних проб, механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється місцевими правилами;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередженя у разі загрози входу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до системи централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спичинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності);

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені виконавцем сроки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

8) вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя;

9) вимагають в установленому порядку від споживачів розроблення заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених допустимих концентрацій забруднюючих речовин (далі – ДК);

10) забезпечують систематичний контроль за роботою міських очисних споруд системи централізованого водовідведення.

          11) при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомляють територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд(контроль) за додержанням природоохоронного законодавства з зазначенням причин, що викликали ці порушення;

12)    при    неодноразовому,  зафіксованому   скиданні    стічних    вод   

із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин виконавець вимагає від споживача, який скидає такі стічні води технологічного походження, будівництва очисних споруд системи централізованого водовідведення або реконструкції локальних очисних споруд (далі – ЛОС) та укладення з виконавцем договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод відповідно до цих Правил.

 

2. Споживачі:

1) одержують та дотримуються вимог до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення, вимагають від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснюють систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим з виконавцем, подають виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;

3) виконують на вимогу виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виконавцем договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у 7-денний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладають новий договір з виконавцем у разі зміни власника об’єкта;

6) надають працівникам виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи водовідведення споживачів та локальних очисних споруд;

7) визначають не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у 3-денний термін повідомляють виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо при відборі проб стічних вод виконавцем;

8) беруть участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення         системи      централізованого         водовідведення   виконавця  у       разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряють розрахунки перевищення ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення, виконані виконавцем, у разі незгоди звертаються щодо їх перегляду.

10) подають документ, що підтверджує здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, а споживачі – суб’єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з послугами громадського харчування – не менше двох разів на рік. При   засміченні         мереж        водовідведення   забруднюючими речовинами,       що призводять   до      обмеження пропускної  спроможності      міської     мережі водовідведення, – негайно здійснюють відновлення пропускної здатності трубопроводів

11) сплачують виставлені виконавцем рахунки за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин;

12) письмово повідомляють виконавця про усунення порушень в терміни, встановлені в актах обстеження об’єкта;

13) утримують контрольні колодязі споживача в належному стані, у разі необхідності огороджують їх та забезпечують до них доступ (очищують колодязі від снігу, льоду, сміття, не розміщують на них будівельні матеріали, не перекривають транспортними засобами та механізмами);

14) виконують вимоги ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», в тому числі встановлюють перед скидом у міську систему водовідведення жироуловлювачі (сепаратори жиру) у передбачених випадках.

 

ІІІ. Основні вимоги щодо приймання/скидання стічних вод у систему централізованого водовідведення

 

1. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення:

1) приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення міста Первомайська здійснюється у встановленому законодавством порядку, в тому числі з урахуванням Правил користування.

2) у випадках, передбачених статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності є обов’язковим здійснення оцінки впливу на довкілля

3) при прийнятті виконавцем рішення про приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення стосовно споживачів, які вже провадять свою діяльність, та для тих, об’єкти яких реконструюються або будуються, враховується:

запровадження технологічних процесів, що дозволять зменшити кількість забруднюючих речовин в стічних водах;

обов’язкове   влаштування   систем    оборотного   водопостачання (крім  споживачів, об’єкти яких скидають побутові стічні води); та колекторів із залученням технічних засобів;

попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах (у разі здійснення споживачем виробничих процесів, передбачених додатком 1 цих Правил);

спільне попереднє очищення стічних вод такого об’єкта з стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох споживачів очисних спорудах системи централізованого водовідведення.

4) при реконструкції або будівництві об’єкта споживач зобов’язаний письмово повідомити виконавця про проведення цих робіт та терміни їх виконання, отримати технічні умови, розробити та надати на розгляд і зберігання виконавцю проектну документацію. Після закінчення робіт надати виконавцю акт розмежування балансової належності мереж водовідведення та експлуатаційної відповідальності сторін.

2. Вимоги до скиду стічних вод.

1) споживач отримує у виконавця вимоги до скиду стічних вод

(додаток 2)

2) для отримання вимог до скиду стічних вод споживач звертається до виконавця з такими документами:

лист в довільній формі щодо необхідності отримання/подовження строку дії вимог до скиду. У разі подовження строку дії вимог до скиду стічних вод лист подається за один місяць до закінчення строку дії отриманих вимог до скиду стічних вод;

генплан об’єкта споживача у масштабі 1:500 з нанесеною мережею водовідведення за підписом уповноваженої особи споживача у двох примірниках;

загальні відомості про споживача (додаток 3);

нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача;

баланс водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача (додаток 4); розшифровка об’ємів виробничо-забруднених і побутових стічних вод

(додаток 5);

акт розмежування балансової належності мереж водовідведення споживача (оформлюється споживачем спільно з виконавцем);

технічна     характеристика    ЛОС    та/або    очисної     споруди системи централізованого водовідведення на об’єкті споживача;

перелік субспоживачів;

документ про утилізацію осадів очисної споруди системи централізованого водовідведення, їх зберігання.

3. Виконавець в місячний строк з моменту отримання повного пакету документів, передбачених підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІІ цих Правил, розглядає їх і видає вимоги до скиду стічних вод. Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до сичтеми централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливовоговодовідведення.

4. Обробка персональних даних, отриманих від споживача, здійснюється виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Вимоги до скиду стічних вод видаються строком на рік.

6. У разі ухилення споживачем від отримання вимог до скиду стічних вод протягом трьох місяців виконавець направляє споживачу попередження про порушення ним вимог загальнодержавних Правил та цих Правил.

При    подальшому   скиданні    споживачем    стічних    вод    до системи централізованого водовідведення без одержання вимог до скиду стічних вод плата за скид визначається відповідно до пункту 8 розділу ІІ Порядку визначення  розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 57/31509.

7. Якщо споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні, виконуються умови цих Правил, Актом обстеження об’єкта не встановлено протилежне, вимоги до скиду стічних вод подовжуються на рівнозначний строк. Споживач повинен звернутися до виконавця з письмовим запитом про подовження вимог до скиду стічних вод за один місяць до закінчення строку їх дії.

  8.Умови до скиду стічних вод у систему водовідведення містаПервомайська,отриманіспоживачами в установленому порядку до набрання чинності цими Правилами, є чинними протягом визначеного в них строку дії.

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути знешкоджені на очисній споруді системи централізованого водовідведення виконавців відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2.Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічнійдеструкції;

4) містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

5) містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

6) містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5 ) більше ніж у 2,5 рази;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисної споруди системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13)    містити    забруднюючі   речовини    з    перевищенням    допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3. У разі, якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати ЛОС для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод (додаток 1), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається.

Локальні очисні споруди споживача повинні відповідати вимогам технічних умов, виданих виконавцем відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах

обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини визначені у  Переліку забруднюючих речовин,

 

що заборонені до скидання в системи централізованого водовідведення наведено у додатку 6 до цих Правил.

Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого   водовідведення    при    наявності    відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК,                                   споживач   повинен    встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, в тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виконавця із заявою з обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходи для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.  Виконавець розглядає подану заяву у 15-денний строк і укладає із споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисній споруді системи централізованого водовідведення виконавця технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог гранично допустимих скидів (ГДС), що встановлені для виконавця. У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 57/31508, (далі – Порядок), та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»), який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п'яти років з дня укладання договору.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається відповідно до Порядку та цих Правил, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

8. При виявленні перевищення встановлених ДК забруднюючих речовин та при виявленні порушення, визначеного пунктом 7 розділу VІІ цих Правил виконавець в установленому порядку виставляє споживачам відповідні рахунки.

9. Визначення популяційного еквіваленту міста Первомайська. Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 6 «Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 року за № 125/33096, популяційний еквівалент міста Первомайськ  становить 19819.

 

V. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

 

1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в мережі водовідведення (на випуску водовідведення споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виконавцю відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива відповідно до додатку 7 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних очисних споруд системи централізованого водовідведення виконавця або для кожного з колекторів водовідведення, які відводять стічні води до цих очисних споруд 

2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в мережі водовідведення приймають ДК відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на очисних спорудах системи централізованого водовідведення, наведених у додатку 8 до цих Правил.

3. При скиданні споживачем інших забруднюючих речовин, ніж передбачені додатком 8 до цих Правил, ДК цих забруднюючих речовин визначають згідно з додатком 9 до цих Правил і зазначаються у вимогах до скидання стічних вод.

4. При визначенні ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

ДК jво=( Cj- Cjgp ) х Q / ∑ni=1 Qi + Cjgp , (г/м3),

де: ДК jво    - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається                 за регламентом роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення виконавця або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 9 до цих Правил);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, (м3/добу);

Cjgp - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виконавця. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

5. У разі наявності в стічних водах, які надходять в системи централізовано

го водовідведення населенного пункту на очисну споруду, кількох забруднюючих

речовин 1-го і 2-го класів небезпеки визначених у додатку 9 до цих Правил, що

нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК

кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними

 водами.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

ДК zl = ( Lzag /Lgp)x106 / 365 (1-Kj ) ∑ni=1 Qi  , (г/м3)

де: ДК zl   - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид

Lgp =365х CjpxQgpx(1-Kj)/106. (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

Qgp – середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, м3/добу;

ni=1 - концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, (г/м3);

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на очисну споруду системи централізованого водовідведення виконавця. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 9 до цих Правил.

7. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

ДКjvm=( Cjvm - Cjvmgp)xQ/ni=1 Qi+ Cjvmgp, (г/м3) 

де: ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

Cjvm – допустима концентрація j-ого важкого металу на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення – розраховується за формулою:

Cjvm=(q1xK1+q2xK2)xCjvmoc/ Kj ´Q, (г/м3)

q 1 - кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

q 2 - кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

K1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

K1=(100-W1) / 100,

де: W1 - вологість сирого осаду, %;

K2     - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

K2=(100-W2) / 100,

де: W2 - вологість надлишкового активного мулу, %;

Coc jvm - допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатку 7 до цих Правил;

Kj - коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на очисній споруді системи централізованого водовідведення.

Приймається за середніми фактичними даними експлуатації очисної споруди системи централізованого водовідведення, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 7 до цих Правил;

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисну споруду системи централізованого водовідведення, (м3/добу);

ni=1 Qi - середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення, (м3/добу);

Cgp jvm     - концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді відповідного населеного пункту.

 

VI. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

1. Недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, тягне за собою застосування до виконавців та споживачів заходів впливу, передбачених законодавством України та умовами відповідних договорів.

          2. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача, може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виконавцем не менш ніж за 5 діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виконавцем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн.) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил, і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою: 

Ki=QixZi / /ni=1 QixZi x Кzagi=1

де:      Ki - відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач, м3/добу; Zi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними

властивостями, стягнута виконавцем за останні три роки з і-го споживача, тис. грн.

5. При засміченні мереж водовідведення забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження                      пропускної    спроможності    мережі    водовідведення    виконавця, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. При неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

Bi=Mi / ni=1 Mi x Bzag

де: Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

Bzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Mi - скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах, (т);

ni=1 Mi - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах, (т).

7. Споживач не має права скидати стічні води без встановлення вимог до скиду стічних вод. За скидання стічних вод без вимог до скиду стічних вод або після закінчення строку їх дії плата за скид стічних вод визначається відповідно до пункту 8 розділу ІІ Порядку.

8. При невиконанні споживачем вимог Правил або умов договору про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконавець направляє свого представника для проведення обстеження об’єкта споживача, за результатами якого складається акт обстеження об’єкта відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу ІІ цих Правил з вимогою щодо усунення виявлених порушень у встановлений в акті термін. У разі невиконання споживачем вказаних в акті вимог, виконавець має право (після письмового попередження за 7 діб) припинити дію вимог до скиду стічних вод в період їх дії, направивши споживачу відповідне письмове повідомлення.

9. У разі виявленні порушень цих Правил виконавець інформує відповідні органи стосовно споживачів, якими ці порушення були допущені.

 

VIІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавців. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, визначені у додатках 8 та 9 до цих Правил.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виконавцем.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксуються у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично, у терміни, визначені цими Правилами (згідно з графіком відбору проб, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 розділу ІІ цих Правил), надають виконавцю інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавців.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме: відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд та наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні негайно інформувати виконавця.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця, повинні забезпечити можливість проведення виконавцем у будь-який час доби контроль за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виконавця, а в разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені або калібровані уповноваженими органами відповідно до вимог статей 17, 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконується уповноваженим представником виконавця, що фіксується у спеціальному журналі – акті відбору проб стічних вод споживачів (додаток 10) (далі – журнал – акт) або акті відбору проб стічних (зворотних) вод (додаток 11) (далі – акт відбору проб), який підписують як представник виконавця, так і представник споживача. У разі відмови представника споживача від підписання журналу – акту або акту відбору проб, представник виконавця робить відповідний запис в журналі – акті або акті відбору проби

7. При відмові споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб, що фіксується в акті фіксації відмови (додаток 12) за підписом представника виконавця, виконавець виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk=2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

При зволіканні з допуском уповноваженого представника виконавця на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників споживача, що фіксується в акті (додаток 12) за підписом представника виконавця, виконавець виставляє

 

 

споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виконавець у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виконавець направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до іншої незалежної лабораторії , для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольними пробами і зберігаються належним чином виконавцем та споживачем.

Відкриття арбітражної проби та її аналіз проводиться за ініціативою споживача, в присутності його представників в лабораторії виконавця. Споживач має право залучати представників територіального органу центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням природоохоронного законодавства (за згодою).Результати хімічного аналізу арбітражної проби оформлюються відповідним актом, форма якого передбачена додатком 13 до цих Правил, який є достатньою правовою підставою для нарахування споживачу плати за скид стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин.

 

VIIІ. Порядок відбору проб стічних вод на аналіз

 

1. З метою контролю якості стічних вод споживачів виконавець здійснює відбір проб. Проби зазвичай відбираються вручну, але можна використовувати автоматичне обладнання.

Проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування додаткової плати згідно з цими Правилами.

2. За призначенням проби поділяються на контрольну, арбітражну та проби для споживача, що відбираються одночасно.

3. За результатами аналізу контрольної проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Cf) та робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, перевищень ДК забруднюючих речовин.

4. Після відбору контрольна проба передається в хімічну лабораторію виконавця для аналізу. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску споживача, споживач може одержати за телефоном в хімічній лабораторії виконавця на другий день після відбору проби. Ці записи фіксуються у виконавця в журналі ознайомлення споживачів з результатами аналізів стічних вод (додаток 14).

         5. Проба для споживача відбирається за згодою споживача,    яка відображається в журналі – акті (додаток 10). Згода або відмова споживача щодо відбору такої проби позначається словами «так» або «ні» відповідно та засвідчується підписом споживача. Аналіз цієї проби проводиться споживачем. Споживач може не проводити аналіз проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

6. Арбітражна проба маркується та склеюється (склеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням клею ПВА) представником виконавця і зберігається в холодильній шафі виконавця три доби з моменту відбору проби.

Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію: дата відбору, назва та код підприємства, який присвоюється виконавцем, номер контрольного колодязя, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника споживача.

7. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими були виявлені перевищення ДК забруднюючих речовин в контрольній пробі.

8. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб зберігаються у виконавця безстроково.

9. Найменший загальний об’єм разової проби становить 3,0 л (в посуд для контрольної проби – 1,0 л, в посуд для проби для споживача – 1,0 л і в посуд для арбітражної проби – 1,0 л).

Проби відбираються в посуд спеціально підготовлений відповідно до вимог методик виконання вимірювань, ДСТУ ISO 5667-10:2005.

Відібрані проби транспортуються транспортними засобами обладнаними холодильними установками та зберігаються в умовах зазначеними в ДСТУ ISO 5667-10:2005, ДСТУ ISO 5667- 3 - 2001.

10. Відбір контрольних проб реєструється виконавцем у журналі-акті або акті відбору проб (додатки 10 та 11).

11. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб заносяться до Протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод за формою, наведеною у додатку 15 до цих Правил.

 

ІX. Умови приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом (рідкі побутові відходи) від споживачів та сплати за очищення таких стічних вод

         1. Приймання до системи централізованого водовідведення від споживачів рідких побутових відходів, які утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення і накопичуються у вигрібних ямах, здійснюється на тимчасових зливних пунктах виконавця. Скидання таких стічних вод у систему централізованого водовідведення в місцях, що неузгоджені з виконавцем, забороняється.

2. Перевезення рідких побутових відходів до місця їх приймання (зливних пунктів виконавця) здійснюється суб’єктом господарювання, який має право на здійснення такого виду діяльності (перевізник) власним спеціалізованим автотранспортом на підставі укладеного із виконавцем договору на приймання та знешкодження рідких побутових відходів.

3. Фактичні обсяги стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, та вартість послуг, що надає виконавець, визначаються в договорі на приймання та знешкодження рідких побутових відходів.

 

Х. Розмір плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

1. За умови повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного договору про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, що підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами згідно з цими Правилами.

Додаткові обсяги стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання території споживачів (далі – поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляють в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на територіїспоживачів,ів подальшому надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на споруди водовідведення виконавця оплачуються споживачами у пятикратному розмірі встановленого тарифу на послуги водовідведення.

У разі, якщо на об’єкті споживача є в наявності роздільна система водовідведення, коли стічні води з території споживача одночасно потрапляють в систему централізованого водовідведення виконавця і в зливову систему централізованого водовідведення міста Первомайська, розрахунок за додатковий обсяг поверхневих стічних вод, які потрапляють в систему централізованого водовідведення міста Первомайська, приймається на рівні 20% від загального обсягу водозбору.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території споживача виконавцем встановлені та зафіксовані у акті обстеження за участю представника споживача провали ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового об’єму стічних вод визначається у розмірі 100% до моменту усунення виявлених порушень.

2. У разі виникнення труднощів з визначенням фактичної площі стоку поверхневих стічних вод з території споживача виконавець проводить обстеження споживача з метою визначення фактичної площі стоку.

3. Нарахування за додаткові обсяги поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок дощів та сніготанення, здійснюються виконавцем та пред’являються до сплати споживачами щомісячно напідставі даних Гідрометеорологічного центру щодо кількості атмосфернихопадів в попередньому місяці.

4. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, сплачують виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

5. Величина плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця (Pc) розраховується виконавцем за формулою:

P = T ´Qd +5T ´Qpd + Kk ´T ´Qpz ,

де: Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м3;

Qd – об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;

Qpd – об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;

Qpz – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Kk – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

6. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки,коли ХСК≤80 мг/дм3.

 7. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2 ; від 1,5 до 2 одиниць застосовується Kk = 5; на 2 та більше одиниць застосовується Kk = 10.

8. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

Кк=ХСК /2,5хБСК5-1,

де: ХСК – хімічне споживання кисню;

БСК5 – біологічне споживання кисню протягом 5 діб.

9. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40, або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

10. За встановлений факт порушення вимог пунктів 2 (крім підпункту7) – 4 розділу ІV цих Правил застосовується коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі водовідведення, скид  речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення тощо) застосовується Kk = 5.

12. При виявленні виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами допустимою концентрацію (ДК), коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

            Кк=Cf / ДК-1

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених пунктами 6 та 7 цього розділу.

13. Якщо виконавцем встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи водовідведення виконавця не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Kk = 5.

14. Якщо виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

Кк=∑ni=1fi-Дкі)/Дкі

де: Cfi – фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; ДКі – допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу.

15. Плата за скид споживачем стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлений разовим аналізом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виконавцем, до дня зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

16. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на розрахунковий рахунок виконавця протягом десяти днів з дня отримання відповідного рахунку.

17. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і таяння снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач,  або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виконавця у період дощів та сніготанення через люки колодязів водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                         Дмитро

Первомайської міської ради                                     МАЛІШЕВСЬКИЙ

 

Начальник управління  ЖКГ                                   Олександр ЛИСИЙ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Первомайської  міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до  систем централізованого водовідведення міста Первомайська»

 

(Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту  здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».).

Назва регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод до  систем централізованого водовідведення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади міста Первомайська»

Регуляторний орган  Виконавчий комітет Первомайської міської ради

Розробник документа 

Відповідальна особа 

Контактний телефон

 

№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

 

 

 

 

 

 

 

Система централізованого водовідведення м. Первомайська призначена для приймання, відведення і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойму. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойму, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м. Первомайська приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій  і промислових підприємств (далі - Підприємства), які за якістю і режимом скиду повинні відповідають вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Первомайськ. 

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайськ.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення м. Первомайська;

 підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Первомайська;

затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо).

Визначення причин проблеми.

 

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайська. Тобто в місті на теперішній час відсутній порядок здійснення контролю за скидом стічних вод у міську каналізаційну мережу. Проект рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження міських КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства»» розроблений відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.1999 №465 (редакція від 30.10.2013), згідно з Державними Будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                   01 грудня 2017 року №316; Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190; Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01 грудня 2017 року №316, Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 №389, Постановою КМУ від 05.07.2019 № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення».

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 

Так

 

 

 

Ні

Громадяни

Держава

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

  Х

  Х

  Х

  Х

НІ

 

Х

Х

Х

Х

 

Зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів

Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайська не залежить від зазначених вище елементів ринку дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів в зв’язку з тим, що п. 4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 передбачено, що на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виробників та споживачів.

2

Цілі регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворенню жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення..

3

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

 

Опис альтернативи

 

 

 

Альтернатива 1

 

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Альтернатива 2

 

Залишити наявний стан справ без змін.

 

 

 

Альтернатива 3

 

Внесення змін до Водного Кодексу УкраїниЗакону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання..

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

 

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 

Введення в дію запропонованого акту позитивно вплине на:

- забезпечить запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

- забезпечить безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами

Реалізація проекту    регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету

Альтернатива 2

 

відсутні

   відсутні

Альтернатива 3

 

При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу УкраїниЗакону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

 регуляторний акт

приймати не потрібно. Вигоди відсутні.

   відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного

акта є прозорість та якість для населення умов діяльності КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту та показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод підприємств до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються підприємствами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

відсутні

Альтернатива 2

 

Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні.

Витрати власних коштів КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Втрати коштів КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства», які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд та каналізаційних мереж.

Альтернатива 3

 

Забезпечення задовільного екологічного стану в місті, недопущення  підвищення  викидів забруднюючих речовин у стічні води.

Непередбачені витрати власних коштів КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» на запобігання  виходу з ладу очисних споруд каналізації і, як наслідок, скид неочищеного стоку у р. Південний Буг, що значно погіршить екологічний стан регіону.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

27

201

566

0

794

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

3,40

25,31

71,29

0

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення

ефективності роботи системи і

безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства»   і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів до системи централізованого водовідведення. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

«Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення», що визначаються  для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

 

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Альтернатива 3

відсутні

відсутні

               

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

0

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

 

4.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи централізованого водовідведення.
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста.
- визначення умови приймання стічних вод Підприємств до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.
- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів

Альтернатива 2

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання та не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 3

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є

- забезпечення єдиних вимог для  проведення контролю за якістю стічних вод, що

скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення.

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Витрати

суб’єктів господарювання, пов’язані лише з  виконанням договірних зобов’язань щодо  визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення,
приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста,
-визначення умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

           

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість додержання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:

- захисту здоров’я персоналу каналізаційних очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд;

- гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу.

 

Альтернатива 2

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 3

При внесені змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

 

5.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

 

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворюванню жирових наростів в трубопроводах, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Первомайськ на 2023 – 2028 роки».

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;

у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий..

6

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

7.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується терміном на 5 років, до прийняття нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні .

8

Визначення показників результативності акта

 

 

Показник

2023 рік

2028 рік

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (шт.)

794

794

Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами,пов'язаними з виконанням вимог акта (тис. грн.)

 

 

Кількість укладених договорів на виконання регуляторного акта (шт.)

794 – на послуги з водопостачання

471 – на послуги з приймання стічних вод

794 – на послуги з водопостачання

471– на послуги з приймання стічних вод

 

9.

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статею10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік з моменту набрання чинності цього акту, періодичне відстеження – буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

 

Додаток 3
до Методики проведення
аналізу впливу
регуляторного акта

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого і середнього підприємництва

    

 З метою розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-УІ (зі змінами) передбачено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 Податкового кодексу України визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що надходять до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Необхідно зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців або посадових осіб місцевого самворядування.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО